Het oude Philips-fabrieksterrein Strijp-T ondergaat een ingrijpende vernieuwing en wordt duurzamer en groener. De blikvanger, het gebouw TQ is voor de herbestemming door Solid Services onderworpen aan een grondige inspectie.

TQ gebouw Strijp-T

Na het verwijderen van de vloerafwerkingen bleek betonschade aanwezig te zijn in de constructieve vloeren van het TQ gebouw van Strijp-T te Eindhoven. De ontwikkelaar van het gebied schakelde Solid Services in om een schade-analyse uit te voeren. Na een inspectie ter plaatse, aangevuld laboratoriumonderzoek op enkele betonkernen bleek het te gaan om in de vloer gedrongen chloriden die wapeningscorrosie veroorzaakten.

De ernst en omvang van de corrosie-problematiek is door Solid Services in kaart gebracht door middel van het uitvoeren van zogenaamde halfcel potentiaalmetingen.
Vooral bij chlorideschade is er vaak geen waarschuwing door visueel waarneembare schade. Er zijn dus andere methoden nodig om het corrosieproces in kaart te brengen. Corrosie is een elektrochemisch proces en bij corrosie van wapening in beton ontstaan potentiaalverschillen tussen plekken die zichzelf opofferen (anode) en plekken die juist beschermt worden (kathode). De potentialen in deze stroomkringen kunnen met speciale apparatuur worden gemeten.
De meetgegevens worden met geavanceerde software omgezet in zogenaamde corrosiekaarten. Dit zijn gekleurde kaarten waarbij corrosie-activiteit zichtbaar wordt gemaakt.

Op dit moment voert Solid Services kwaliteitstoezicht en – controle uit bij het storten van de druklagen in het gebouw.

Bijzonderheden

Door het inzichtelijk maken van delen van de constructie waar corrosie-activiteit aanwezig is, is het mogelijk de constructie selectief te saneren. Er is geadviseerd de locaties met actieve corrosie te saneren door middel van ultra hoge druk water. Hierbij wordt de bovenste, met chloriden verontreinigde laag beton in één arbeidsgang verwijderd. Een bijkomend voordeel is dat er geen stofvorming optreed en de nog niet aangetaste wapening intact blijft.