Bouwmanagement bij (ver)bouw en renovatie

Solid Services kan de opdrachtgever ondersteunen bij het begeleiden van een verbouwing of renovatie en kan desgewenst ook het gehele proces uit handen nemen. Daarbij dienen heldere en concrete afspraken gemaakt te worden met de partijen die samen het werk tot een goed einde dienen te brengen. Het nakomen en controleren van nakomen van deze afspraken is erg belangrijk, vooral als multi-disciplinair gewerkt wordt. Goede communicatie is daarbij cruciaal. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden dient de kwaliteit op een juiste wijze beheerst te worden alsmede het beperken van de hinder/overlast. Dit kan bijvoorbeeld door het verkorten van de uitvoeringsduur door goede onderlinge afstemming of door het uitvoeren van werkzaamheden buiten de normale werktijden.

 

Herbestemming

Transformatie en herbestemming van gebouwen en gebieden is de belangrijkste opgave voor de komende jaren. Het ontwerp en de ontwerper spelen een belangrijke rol in deze opgave en het vinden van oplossingen. Kerken, fabrieken, kantoren, boerderijen en andere gebouwen die hun functie verliezen, komen vaak leeg te staan. Het verval treedt dan in en belangrijke (cultuurhistorische) waarden kunnen verloren gaan.

Herbestemming van gebouwen, complexen en structuren kan dit tegengaan. Solid Services is de aangewezen partij om mee te denken, plannen op te zetten en uit te werken om uw gebouw weer een nieuwe waarde en functie te geven. Solid Services beschikt over deskundigen en een netwerk aan specialisten en is daardoor in staat iedere herbestemming op een adequate manier aan te pakken.

Projectmanagement

Solid Services kan de opdrachtgever ondersteunen bij projectmanagement of de directievoering, maar kan desgewenst ook het gehele proces uit handen nemen. Solid Services zal hierbij de bouwvergaderingen voorzitten, bouwverslagen opstellen, onderhandelingen ten aanzien van meer- en minderwerk voeren en de oplevering organiseren. Aan het einde van het traject ontvangt de opdrachtgever alle stukken die betrekking hebben op de gebruikte materialen en garanties in een overzichtelijke map.

Onderzoek en schade expertise

De specialisten van Solid Services worden ingeschakeld indien er schade is geconstateerd aan (betonnen onderdelen van) gebouwen of constructies. Indien nodig zullen onze eigen inspecteurs metingen uitvoeren of monsters nemen van de betreffende constructie (onderdelen). Solid Services beschikt over een eigen laboratorium en een netwerk aan specialisten en is daardoor in staat ieder probleem op een adequate manier aan te pakken. De onderzoeksresultaten en de gegevens uit de inspectie worden samengebracht in een heldere en overzichtelijke rapportage met een reparatieadvies en indien gewenst ook een begroting.

Hersteladviezen

Door de jarenlange ervaringen in deze sector zijn de adviseurs van Solid Services goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Uiteraard wordt uit het enorme gamma aan producten die in de markt aanwezig zijn de juiste geselecteerd en, indien gewenst, geadviseerd of zelfs voorgeschreven.
Het eenvoudige hersteladvies kan onderdeel uitmaken van het inspectierapport. Maar voor een goede reparatie of renovatieadvies is na de verslaglegging van de constateringen uiteraard eerst overleg nodig met de opdrachtgever. Een gebouw of constructie kan immers op zeer veel verschillende manieren worden aangepakt waarbij zowel esthetische als financiële argumenten meewegen. Solid Services zal samen met de opdrachtgever de juiste overwegingen maken.

Afhankelijk van de omvang van het renovatietraject zal geadviseerd worden te kiezen voor het werken met een eenvoudige werkomschrijving of met een (STABU) bestek. Hiermee kunnen prijzen worden opgevraagd waardoor een betere prijsvergelijking kan worden gemaakt.

Rope Access (abseilen)

Rope Access, of in Nederland ook wel industrieel klimmen genoemd, is een methode van werken op hoogte. Hierbij wordt gebruik gemaakt van touwen, klimgordels en andere materialen om (moeilijk gesitueerde) werkplekken te kunnen bereiken. Rope Access geniet in Nederland nog niet veel bekendheid, maar is in veel andere landen al meer dan 20 jaar een beproefde methode om werken op hoogte of moeilijk bereikbare plekken mogelijk te maken.

De specialisten van Solid Services zijn volledig IRATA-gecertificeerd, werken met de beste materialen en voldoen aan de meest strenge eisen en veiligheidsvoorschriften conform de ARBO regelgeving. Op die manier kan praktisch iedere moeilijk bereikbare locatie door middel van rope access worden bereikt. Omdat er geen steigers, kranen hangbruginstallaties of hoogwerkers nodig zijn kunnen kosten worden bespaard op bereikbaarheidsvoorzieningen.

Om te voldoen aan de strenge regels van IRATA (Industrial Rope Access Trade Association) werkt Solid Services altijd onder leiding van een Level 3 supervisor.

De volgende werkzaamheden kunnen met rope acces worden uitgevoerd:

– Onderzoek en schade-expertise;
– Onderhoudsinspectie/nulmeting;
– Kwaliteitstoezicht en -controle.

Afbeelding1

 

Bestekservice / technische omschrijving

Door de jarenlange ervaringen in deze sector zijn de adviseurs van Solid Services goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de markt. Uiteraard wordt uit het enorme gamma aan producten die in de markt aanwezig zijn de juiste geselecteerd en, indien gewenst, geadviseerd of zelfs voorgeschreven. De kennis van de medewerkers van Solid Services wordt door vakgerichte cursussen en opleidingen continu verbeterd. Daarnaast wordt op regelmatige basis de kennis bijgespijkerd middels het organiseren van interne lezingen door de verschillende aanbieders in de markt. Hierdoor is het kennispeil van de medewerkers van Solid Services altijd up-to-date.

Het eenvoudige hersteladvies kan onderdeel uitmaken van het inspectierapport. Maar voor een goed reparatie- of renovatieadvies is na de verslaglegging van de constateringen eerst overleg nodig met de opdrachtgever. Een gebouw of constructie kan immers op zeer veel verschillende manieren worden aangepakt waarbij zowel esthetische als financiële argumenten meewegen.
Solid Services zal samen met de opdrachtgever de juiste afwegingen maken.

Aanbestedingstrajecten

Indien een project aanbesteed dient te worden, kan Solid Services het gehele traject begeleiden. Solid Services zal in overleg met de opdrachtgever het aanbestedingstraject bepalen waarbij desgewenst de aanbestedingsprocedure opgesteld kan worden. Uiteraard zijn de medewerkers van Solid Services op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op aanbestedingsgebied zodat de aanbestedingen altijd worden uitgevoerd conform de laatste wet- en regelgeving. In overleg kan worden gekozen om bijvoorbeeld de aanbesteding uit te voeren op basis van laagste prijs of EMVI*. Solid Services heeft ervaring met vele vormen van aanbesteden zoals Europese en Nationale aanbestedingen, maar uiteraard ook onderhandse aanbestedingen met voorselectie.

Door de jarenlange ervaring in de markt zijn de meeste onderhoudsbedrijven of betonreparatiebedrijven bekend bij Solid Services waardoor een goede onafhankelijke afweging kan worden gemaakt bij de keuze van de aannemer. Sommige bedrijven zijn nou eenmaal beter gewend in de industrie te werken dan voor een woningbouwvereniging of visa versa.

*Economisch Meest Voordelige Inschrijving

Onderhoudsinspectie/nulmeting

Wanneer een gebouw van eigenaar wisselt of wanneer voor de eerste keer groot onderhoud moet worden gepleegd kan het van belang zijn om een nulsituatie of onderhoudsstaat van een gebouw in kaart te brengen.

De specialisten van Solid Services worden ingeschakeld indien er schade is geconstateerd aan (betonnen onderdelen van) gebouwen of constructies. Indien nodig zullen onze eigen inspecteurs metingen uitvoeren of monsters nemen van de betreffende constructie (onderdelen). Solid Services beschikt over een eigen laboratorium en een netwerk aan specialisten en is daardoor in staat ieder probleem op een adequate manier aan te pakken. De onderzoeksresultaten en de gegevens uit de inspectie worden samengebracht in een heldere en overzichtelijke rapportage. Indien nodig of gewenst wordt een meerjarenplan opgesteld met daarin opgenomen een reparatieadvies en/of begroting.

Meerjaren onderhoudsplanningen (MJOP)

Een Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP) is een rapport waarin staat wanneer welk onderhoud plaats moet vinden en wat de kosten hiervan zullen zijn. Het MJOP heeft betrekking op de gemeenschappelijke zaken van de Vereniging van Eigenaars (VvE), zoals het dak, de gevel, kozijnen en indien aanwezig het trappenhuis.

In het MJOP zijn drie elementen van het groot belang. Het MJOP moet aangeven over welk bouwdeel het gaat, wanneer deze aan vervanging of herstel toe is en wat de kosten hiervan zijn.

Van groot belang is dat alle bouwdelen worden meegenomen in het MJOP. Vaak wordt er bijvoorbeeld een plan wordt gemaakt voor 10 jaar. Als in zo’n geval het dak een levensduur heeft van 15 en de lift van 25 jaar, ook dan moeten ze meegenomen worden in het plan, zodat in ieder geval voldoende gereserveerd wordt.

Wij adviseren om het opmaken van het MJOP altijd te combineren met een conditiemeting. In de conditiemeting staat namelijk voor alle bouwdelen, die in het MJOP staan, vermeld of ze wellicht al direct onderhoud nodig hebben.

Beheersstrategieën gebouwen en constructies

Voordat een inspectie uitgevoerd kan worden, dient eerst de termijn en het niveau van de eventuele renovatie in kaart te worden gebracht. Indien voor uw object een levensduur van 25 jaar wordt verlangd, zal het op een geheel andere manier bekeken moeten worden dan als uw object nog maar tien jaar blijft staan. Het kan ook zijn dat uw object een schoolgebouw betreft waarvan bekend is dat het over tien jaar een zorginstelling moet worden. Ook dit vereist uiteraard een andere aanpak van zaken.

Solid Services is zich in hoge mate bewust van al deze aspecten en weet op het juiste moment de juiste inspectiekeuzes te maken.

Mediation en ondersteuning bij arbitrage

Solid Services is een ervaren partij als het gaat om mediation en ondersteuning bij arbitrage. Tal van arbitragezaken zijn gepasseerd waarbij de deskundigen van Solid Services ingeschakeld zijn. Solid Services heeft mediators in dienst die u graag ondersteunen bij het oplossen van een ontstaan conflict. Uiteraard kunt ook nog steeds bij ons terecht voor een deskundig oordeel van het probleem waarbij wij u kunnen ondersteunen in een arbitragezaak.